top of page

אונס

אונס

בין חושך לאור

צלכם השחור

קורע צִלִּי לחתיכות

כי העזתי לחיות

בין חושך לאור

צִלִּי השחור

מבטל קיומך

כי רצית לבכות

בין יש לאָיִּן

נברא בך זוהר

ועשינו אותו כלי

זין

בין יש לאָיִּן

נֵחְצָבְת היכל טהור

ועשינו אותו בור

חור

ילד שלי עד כאן

חזור הביתה

ילדה שלי עד כאן

חזרי

הגבול נחצה מזמן

אתה אהוב

את אהובה

יש לכם בית ואדמה

זמן לשים שלום במלחמה

bottom of page