top of page

לָקַחַת

בסופו של דבר מה שאני לוקחת או קרוב לו נלקח ממני

מה שאתן או מה שאני צריכה יינתן לי

ניתן לקחת לרגע אך מה שלא שלך לעולם לא יהיה באמת שלך

קרבה אינטימיות חופש זכות קדימה מין רכוש

מה שלא ניתן ברצון מה שחמדת מפחד או בזדון באותו רגע אם הרגשת ואם לא כבר נבזז ממך

מעלת בקרבה נשארת בדד שעבדת ונפרדת מהחופש שלך אנסת לא תדע מעשה האהבה

הידיים וגם הלב יכולים להתמלא בחופש ואהבה או בשעבוד ולקיחה הם חסרי קואורדינציה לאחוז שלשלאות בחוזקה בזמן שהם מלטפים בעדנה

כך במרחב הציבורי וכך במרחב הפרטי והזוגי

אקח ממני אהבה, שוויון כוח רצון ואִוָּותֵר קליפה ריקה

אקח מאהובי רצונו כבודו בחירתו נאמנותו לטבע שלו

תתרוקן האהבה.

איור: מנחם הלברשטט

bottom of page