והגדת


והגדת לבנך מיום שבא ועד היום שהלך לא לך היא עד שאמרה לך בוא לא שלך היא עד שהגישה שפתיה אליך עד שנפתח ליבה עד שפתחה אליך רגליה ואמרה לך בוא אני רוצה אותך וכשאמרה לא אל לך שנית לשאול ואל לך לנסות לא לך היא דע אם לקחת אפסה נשמתך


והגדת לבתך מיום שבאה ועד היום שהלכה רק את המארחת רק את המזמינה רק כשגופך מבקש במלוא מאודו כשנפתחות שפתיך רוגש לבך ורגליך מבקשות בוא בי למדי בתי למדי שפת גופך אם אין כן יש לא וגם אם כבר אמרת כן גם אם נישאת לו וגם כשגופך ביקש בוא את שלך את לא שלו

והגדת לגננת למורה לשוטר לשופטת ולרופא ומה אם זו בתך היא