top of page

והגדת


והגדת לבנך מיום שבא ועד היום שהלך לא לך היא עד שאמרה לך בוא לא שלך היא עד שהגישה שפתיה אליך עד שנפתח ליבה עד שפתחה אליך רגליה ואמרה לך בוא אני רוצה אותך וכשאמרה לא אל לך שנית לשאול ואל לך לנסות לא לך היא דע אם לקחת אפסה נשמתך


והגדת לבתך מיום שבאה ועד היום שהלכה רק את המארחת רק את המזמינה רק כשגופך מבקש במלוא מאודו כשנפתחות שפתיך רוגש לבך ורגליך מבקשות בוא בי למדי בתי למדי שפת גופך אם אין כן יש לא וגם אם כבר אמרת כן גם אם נישאת לו וגם כשגופך ביקש בוא את שלך את לא שלו

והגדת לגננת למורה לשוטר לשופטת ולרופא ומה אם זו בתך היא

bottom of page