top of page

escape room

Escape Room

מודעות

העולם הזה Escape Room

חוץ מה Escape

אני מעסיקה

את אלוהים

בלפזר רמזים

תחת השטיח

מאחורי הווילון

בארגזים

כמו אתמול

כעסתי

על דברים כל כך חשובים

אז איך זה נשארתי ריקה מבפנים

אני עובדת בלשחרר

בלנשום

באתחולים

מחפשת במגירות

מלים טובות ותזכורות

הנה הן חוזרות

עולות בי ואומרות

החדר לא קיים

הקירות בדמיוני

אין לאן לברוח

הוא נבנה למעני

קיר הופך מראה

השלט ביציאה

הראשונה:

הכול זה אני

גאוני!

כשאני זוכרת

לרמז הבא ממהרת

היציאה השנייה היא אתגר נגרות

איך נבנה שער

ואין יותר קירות

זוכרת יקרה?

הכול בראשך

כבי אותו מעט

חושי גופך

נמתח עד הקצה

חושי גופך

הקצה

חושי

אין קצה

bottom of page