top of page

נעשה שלום- הלם קרב- פוסט 7

נעשה שלום הלם קרב- פוסט 7

משוחררת משוחררת משוחררת מנדרים שנדרת הבטחות שהבטחת לך, ללבך, לאלוהים בעת שנקנית, נמכרת, הועברת מיד ליד עד לא ידעת מי את. נבעלת, נגעלת, נבגדת, פצועה, הרמת חומותיך עד העננים אולי שם מישהו ישמע.

משוחררת, אחותי מנדר הנזירה אינך נשואה לאלוהים את חופשיה וזו איננה כפירה. בין רגליך הופך משוקץ זך טומאה לטוהרה.

משוחררת, יקרה מהשממה הקרה, המאבטחת מיניותך, חופשיה להזמין אורחים רגישים, בשעות הביקור של אהבתך.

משוחררת ילדתי האהובה נמחים כתמי נשמתך, כיעור, בדידות והשפלה, אותות קין במצחך. משוחררת החלשה, החזקה, הסגורה, הפרוצה, הנזקקת, המטפלת, המרצה והמזייפת . היי.

מקודשת מקודשת מקודשת שזרי אמונות עתיקות לזר בניחוח חדש, שלחי אותו על המים חלמי את המקדש. את השלמות נזר הבריאה פותך יפה, באר עונג, ריפוי והשראה.

משוחרר משוחרר משוחרר מנדרים שנדרת הבטחות שהבטחת לך, ללבך, לאלוהים בעת שנלחמת, נטבחת, לקחת עד שלא ידעת מי אתה. אתה גבר יצירה של שלום יודע אהבה וחופשי לחלום.

משוחרר, אחי מנטל ההוכחה מלכבוש אותי את האדמה מלכבוש אותך. משוחרר מ"חוקי הטבע" המריצים אותך ממאבק לתחרות משכיחים אמת נפשך, אהבת אחיך, יוצקים חרדה באיבריך.

משוחרר, אהובי משוחרר הנושא בנטל, המפרנס, השרירי, החזק, היוזם, המספק, השופך מוקדם, האומניפוטנט, הרוקד על הדם. היה.

מקודש, מקודש, מקודש זמן לנשום. שחרר מכאובך לרוח עת לאהוב לאפות לחם לנכוח. אתה מלך אתה מושלם איברך יפה, בורא עונג, ריפוי שלוות עולם.

באהבה

bottom of page